به نظر شما جهت ارتقاء جایگاه کارکنان بهداشتی کدام یک از موارد زیر اولویت دارد؟
(35.14%) 1918
تشکیل سازمان نظام بهداشتی
(2.125%) 116
امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان تا مقطع دکترای بهداشت
(7.330%) 400
افزایش حقوق کارکنان بخش بهداشت
(55.39%) 3023
حذف رشته بهداشت از دانشکده ها

تعداد شرکت کنندگان : 5457